Staff

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आदमपुर (हिसार)

क्र. व्यवसाय का नाम स्वीकृत पद भरे हुए पद रिक्त पद कर्मचारी का नाम जन्म तिथि सेवा में आने की तिथि वर्तमान संस्थान में कार्य ग्रहण की तिथि केटेगरी योग्यता संपर्क सूत्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Principal Group A 01 01 00 Sh. Rajiv Sharma 30-01-1964 04-03-1992 25-08-2006 Gen.  Diploma in Mechanical Engg., B.A. 94663-71151
2 Vice Principal Group B 01 00 01
3 Group Inst. 05 04 01 Sh. Rameshwar Dass 01-04-1966 3/18/1992 03-11-2015 Gen. Matric, ITI 98125-41929
Sh. Subhash Chander 02-01-1963 3/3/1992 26-09-2007 Gen. Matric, ITI 94664-02470
Sh. Ramkumar 20-04-1967 05-03-1992 20-06-2017 BCA Matric, NTC 94169-26275
Sh. Krishan Kumar 15-09-1965 31-03-1992 25-04-2017 BCA Matric, ITI 94164-39070
4 J.A. & P.O. 01 01 00 Sh. Bhoop Singh 04-05-1970 24-04-1995 26-10-2016 BC-A Matric, 10+2, M.A., B.ed. 94167-76657
5 Draughtsman Civil 02 01 01 Smt Saroj 19-06-1990 23-12-2016 23-12-2016 BCA Matric, 10+2, ITI, CTI 70565-12368
6 Electrician 04 04 00 Sh. Rajesh 01-01-1988 26-06-2012 26-06-2012 Gen. Matric, Diploma in Electrical Engg. 94674-93923
Sh. Navneet Monga 05-11-1978 08-03-2019 08-03-2019 Gen. Matric, Diploma in Electrical Engg, AMIE 94665-36891
Sh. Subhash 13-10-1988 11-03-2019 11-03-2019 PH Matric, 10+2, ITI, CTI 99917-67777
Sh. Pardeep 03-05-1991 22-03-2019 22-03-2019 SC Matric,  ITI, CTI 9728965812
7 Electronics Mechanic 04 01 03 Sh. Ravi Kumar 15-11-1987 7/10/2010 7/10/2010 Gen. Matric, Diploma in ECE, AMIE in ECE &CSE 94666-00501
8 Fitter 04 04 00 Sh. Vijay Pal Singh 28-12-1971 15-02-1999 15-02-1999 BC Matric, 10+2, ITI & CTI 94667-60320
Sh. Satyapal 22-06-1973 24-08-2011 24-08-2011 Gen. Matric, 10+2,  ITI & Diploma in Mech. Engg. 99960-81397
Sh. Manoj Kumar 01-11-1988 05-06-2014 05-06-2014 Gen. 10+2, B.Tech. in Mechanic Engg. 94677-75418
Sh. Vinod Kumar 11-09-1984 27-12-2016 12/27/2016 BCA Matric, 10+2, ITI CTI, App. & Diploma in Mechanical Engg. 98126-16434
9 Mechanic Tractor 02 02 00 Sh. Rajeshwar 11-12-1976 14-08-2014 01-03-2019 BC-A Matric, 10+2, ITI, CTI 9812505109
Sh. Kewal Singh 20-08-1990 08-03-2019 08-03-2019 SC Matric, Diploma in Agri. Engg.,B.Tech, M.Tech 9315856590
10 Turner 04 02 02 Sh. Ajay 4/25/1991 6/11/2012 6/11/2012 Gen. Matric, 10+2, Diploman in Mechanical Eng.. 94679-56105
Sh. Sumit Gautam 12/6/1990 6/10/2014 6/10/2014 Gen. Matric, Diploman & B.Tech. in Mechanical Engg. 94668-25300
11 Welder 02 02 00 Sh. Sanjay Kumar 12-12-1987 19-04-2011 04-06-2015 Gen. Matric, 10+2, B.A., ITI,CTI, Apprentice 90505-07666
Sh. Vikram 05-05-1990 09-03-2017 09-03-2017 ESM, Gen. Matric, 10+2, Diploman in Mechanical Eng.. 97288-90912
12 Carpenter 02 01 01 Sh. Surender Kumar 07-05-1982 06-10-2010 06-10-2010 BC Matric,ITI, CTI 98137-20778
13 COPA 02 01 01 Sh. Prem Sagar 01-09-1977 15-06-2009 15-06-2009 Gen. Matric,Diploma in Computer Engg. 94662-22029
14 Machinist 02 02 00 Sh. Krishan Chander 04-02-1967 08-01-2007 13-08-2015 BCA Matric, 10+2, B.A.,M.A., ITI,CTI, Apprentice 94665-32484
Sh. Suresh Kumar 02-01-1986 19-11-2012 14-09-2018 BCA Matric, Diploma  in Mechanical Engg. 94662-56493
15 R&AC 02 02 00 Sh. Ramparshad 15-03-1975 24-08-2011 24-08-2011 SC Matric, ITI, CTI 94164-21097
Sh. Sudhir 11-01-1990 25-08-2014 01-01-2019 BCA Matric, ITI, CTI 80590-98326
16 Mechanic Diesel 02 02 00 Sh. Sandeep Kumar 21-04-1984 29-08-2011 29-08-2011 Gen. Matric,10+2, ITI, CTI 95410-41854
Sh. Sandeep Kumar 25-12-1989 09-06-2014 09-06-2014 Gen. Matric, Diploma & B.Tech. in Mechanical Engg. 94677-04705
17 Painter 02 01 01 Sh. Sunil Kumar 12-07-1986 06-10-2010 06-10-2010 BC-A Matric, 10+2, ITI, App. 80593-79122
18 Plumber 02 02 00 Sh. Mahinder Kumar 28-03-1973 28-03-2007 13-08-2014 Gen. Matric, 10+2, ITI, App. 89014-23016
Sh. Tek Chand 15-07-1973 21-08-2014 22-06-2017 SC Diploma in Mechanical Engg. 7206041020
19 Wireman 02 02 00 Sh. Munish Kumar 05-08-1986 17-11-2008 06-11-2015 Gen. Matric, 10+2, B.A., ITI,CTI, Apprentice 98135-32162
Sh. Rakesh Kumar 15-01-1972 14-08-2014 29-03-2019 Gen. Matric, 10+2, B.A., ITI,CTI, Apprentice 98966-29257
20 Mill Wright Instructor (Mechanical) 01 00 01 —- —- —- —- —- —-
21 Mill Wright Instructor (Electrical/Electronics) 01 00 01 —- —- —- —- —- —-
22 E.S. Inst. 01 01 00 Sh. Vijay Singh 25-08-1969 21-11-1995 12-08-2009 BC-B M.A. (Economics) 94166-49687
23 Workshop Cal. & SC. 04 02 02 Sh. Nutan Chand 01-07-1988 11-06-2012 11-06-2012 Gen. Matric, 10+2, Diploma in Mechanical Eng.. 98121-46074
Miss Priyanka 12-05-1993 08-03-2019 08-03-2019 BC-A Matric, 10+2, Diploma in Mechanical Eng, B.A. 87086-64794
24 Computer Inst. 01 00 01
25 Engg. Drawing Inst. 03 02 01 Sh. Vinit 21-09-1983 11-06-2012 11-06-2012 Gen. Matric, Diploma in Mechanical Engg. 89302-17004
Sh. Sandeep Kumar 07-06-1990 08-03-2019 08-03-2019 SC Matric, 10+2, Diploma in Mechanical Eng, B.Tech 99923-78776
26 Librarian 01 01 —- —- —- —- —- —-
27 Language Teacher (Hindi) 01 01 —- —- —- —- —- —-
28 Superintendent Group-B 01 01 00 Sh. Mohinder Singh 25-02-1962 03-04-1984 7/24/2009 BC-A Matric 98128-41488
29 Assistant 03 03 00 Sh. Satbir Singh 20-10-1964 09-01-1991 29-07-2009 Gen. B.A. 94166-26732
Sh. Ramchander 04-11-1964 16-07-1991 24-12-2010 Gen. Matric 94163-14628
Sh. Ranbir Singh 01-07-1969 29-07-1988 09-11-2010 Gen. Matric 93544-69219
30 Store Keeper 01 00 01
31 Clerk 5 2 3 Sh. Makhan Lal 12-05-1978 19-03-2018 19-03-2018 Gen ESM M.A.,B.Ed 94681-07956
04-03-1978 18-03-2018 18-03-2018 BC-A M.A.,B.Ed 94162-07347
32 Workshop Attendant 05 05 00 Sh. Mukesh Kumar 10-06-1973 14-09-1994 23-07-2009 SC Illetrate 86072-18077
Sh. Ram Kishan 26-12-1991 22-01-2019 28-01-2019 Sc B.Tech 99927-09929
Sh. Rohtash 03-12-1988 22-01-2019 28-01-2019 Gen. PH B.A. 9813957311
Sh. Malkit 12-02-1993 22-01-2019 28-01-2019
ITI, B.A. 9050325936
Sh. Narender 21-11-1987 22-01-2019 28-01-2019 Matric, 10+2 82953-33345
33 Peon-cum-chowkidar 5 5 0 Smt. Santosh Devi 08-07-1965 20-12-1999 20-12-1999 Gen. Illetrate
Sh. Krishan Kumar 21-12-1965 08-12-1987 08-12-1987 SC Illetrate 97283-34880
Sh. Bobby
Sh. Pankaj 22-07-1993 22-01-2019 28-01-2019 BC-A B.Tech 82953-88633
Miss Bimla 15-07-1999 22-01-2019 29-01-2019 Gen. Matric, 10+2 70825-70801
34 Mali-cum-Sweeper (to be out sourced) 9 0 9